БДЗП сайт

 

За нас :: Дейности :: Доброволци :: Излети :: Линкове :: Форумът :: Yahoo-групата :: Пишете ни

Вие сте тук: БДЗП-София >Дейности > Струма и Места

Проект на БДЗП-София за Струма и Места::

  За проекта
Още на сайта:

:: НАТУРА 2000
:: Птици край Рупите
:: Мелник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


През настоящата година БДЗП изпълнява проект за проучване на 8 места по долините на реките Струма и Места. 7 от тях отговарят на международните критерии и ще бъдат предложени за включване в екологичната мрежа НАТУРА 2000.

Пътуваща изложба представя местата, биоразнообразието, което се среща там, както и ползите, които местните хора ще имат от това, че живеят в близост до места от европейско значение за опазване на птиците.

Дейностите по проекта се изпълняват с финансовата подкрепа на Холандското посолство.

Целта на проекта за Струма и Места е опазването на 9 места по долините на двете реки. Идеята е те да бъдат предложени за включване в мрежата от защитени територии към програмата НАТУРА 2000. Нашият клон работи по проекта в сътрудничество с клоновете на БДЗП в Гоце Делчев и Благоевград.

Основните дейности за 2005 г. са три:

  • проследяване на пролетната и есенната миграция на птиците по долините на двете реки
  • събиране на данни за птиците и хабитатите за деветте места: Чокльово блато, Кресна, Мелнишки пирамиди, Беласица, Рупите, Земен, Момина Клисура и рибарниците до Гоце Делчев
  • организиране на пътуваща изложба с образователни цели


Вие също може да се включите в проекта като доброволци.

Струма & Места: пътеводител


Вторият по големина в България маршрут, по който всяка есен и всяка пролет се придвижват птиците минава по долината на р. Струма.

Този път е описан още в древността от наблюденията на древногръцкия философ Аристотел и за това днес е известен в Европа като миграционен път Виа Аристотелис.

Долината на р. Места също е коридор, по който птиците се придвижват.

Многобройните проучвания са показали, че по долините на тези две реки се намират много места, които са от изключително значение за миграцията и гнезденето на множество видове птици, повечето от които са включени в Червената книга на България.

От началото на 2005-та екипите на БДЗП - София, БЗДП - Благоевград и БДЗП- Гоце Делчев започнаха да посещават местата, включени в проекта.

Беше наблюдавана пролетната миграция на птиците в определени точки. В момента тече и проучването на гнездещите видове птици.

ЗЕМЕН

Бързеите на р.Струма са образували недостъпни скали, които заедно с гората край тях са създали условия за живот на голям брой видове птици. Сред тях са бухалът, скалният орел и соколът скитник.

 

ЧОКЛЬОВО БЛАТО

Близо до с.Байкал, уморените мигриращи птици намират място за почивка и храна, а някои от тях, като белооката потапница и малкият воден бик остават, за да отгледат малките си.

 

РУПИТЕ

Местността е прочута с минереланите си извори и изгасналият вулкан Кожух, но за природолюбителите е известна с многообразието на птици, земноводни, влечуги и бозайници.

Там се срещат редкият късопръст ястреб и ястребогушото коприварче. На скалите гнездят бухал и белоопашат мишелов, а по бреговете на реката – земеродно рибарче и речен дъждосвирец.

Рупите

Местността Рупите е в подножието на угасналия вулкан Кожух

 

БЕЛАСИЦА


Като гранична планина тя дълго време е била недостъпна за човешка дейност. На нейна територия се намира едно от малкото естествени находища на див кестен в България. От нея извират и едни от най – чистите води у нас. Там все оше се срещат редки видове като белогръбият кълвач и полубеловрата мухоловка, както и други по–чести като осояд и орел змияр.

КРЕСНА

Средиземноморският климат, който навлиза от юг по долината на р. Струма е дал възможност на специфични видове животни и растения да населяват Кресненско дефиле, както и по – отдалечените райони, западно и югозападно от него. Големият маслинов присмехулник, зеленогушата овесарка, червеноглавата сврачка и много видове коприварчета гнездят там.

Над стръмните скали често се вижда скалният орел. Те са постоянен дом и на сокола скитник, и на керкенеза. Нощни обитатели на горите на дефилето са бухалът и козодоят.

Кресна

Кресненското дефиле
© Светослав Спасов
МЕЛНИШКИ ПИРАМИДИ

Мелнишките пирамиди

Пясъчните скали край Мелник

 

Пирамидите са уникални както по своя външен вид,

така и по местообитанието, което представляват. Средиземноморското влияние се усеща и тук. Ясребогушо коприварче, скална зидарка и испанско каменарче са само малка част от видовете, които ги обитават.

МОМИНА КЛИСУРА

На север от гр. Гоце Делчев сред стръмните скали на Момина кула се срещат скалолазка, скална зидарка, градинска дърволазка и сокол скитник. Там на отдалечено и спокойно място гнезди и черният щъркел.

РИБАРНИЦИТЕ ДО ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Старото речно корито на р. Места, североизточно от гр. Гоце Делчев, е превърнато в рибарници, които са популярно място за почивка в свободното време.

По време на пролетната и есенната миграция могат да се видят орел рибар,

голям и малък корморан, гривеста, малка бяла, червена и нощна чапла, блестящ ибис, кокилобегач и бял ангъч. Тук остават да гнездят белооката потапница, малкият воден бик, торбогнездният синигер и много други.

Това е само част от многообразието на единствената влажна зона по по-речието на реката.

 
     

БДЗП-СОФИЯ:: НАЧАЛО
© БДЗП София MMV