БДЗП сайт

 

За нас :: Дейности :: Доброволци :: Излети :: Линкове :: Форумът :: Yahoo-групата :: Пишете ни

Вие сте тук: БДЗП-София >Дейности > Струма и Места

Проект на БДЗП-София за Струма и Места::

  Какво е НАТУРА 2000?  
 


Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 представлява функционално единна система от места, които са важни за опазването на биоразнообразието.

Тези места отговарят на определени критерии и са свързани помежду си чрез екологични коридори, които позволяват свободното придвижване на видовете.

Необходимо е всяка страна членка на ЕС да изгради своята част от мрежата в определени срокове, а всяка страна кандидатка да стори това до датата на присъединяването си. България трябва да обяви местата от мрежата до 1 януари 2007г.

Не е необходимо местата от НАТУРА 2000 да имат строга законова защита (напр. резерват и др.). Затова природозащитните мерки се определят още в процеса на изграждане на мрежата.

На тази основа се разработват подробни планове за управление.Чрез тях хората, институциите и организациите, с пряко отношение към дадено място се обединяват около общи цели и дейности за неговото опазване.

Устойчиво развитие

Хората, които живеят в и около местата от Натура 2000 получават нови възможности за развитие на екологично земеделие, екотуризъм и други икономически практики, които не увреждат здравето и природата.

Устойчивото земеделие е от голямо значение за опазването на местата, тъй като не само в защитените зони, но и в коридорите, които ги свързват има земеделски земи. Този тип земеделие се основава на споразумения за дейности, съответстващи на плановете за управление за съответните места.

Стимулиране на екологично земеделие

Собствениците и ползвателите на земята приоритетно получават финансова подкрепа от държавата и различни фондове за екологично земеделие. Продукцията получава еко-етикети и е по-търсена на пазара, защото е по-качествена, здравословна и производството й опазва природата.

В ЕС са създадени и работят различни програми и стратегии, които осигуряват по–добри цени на продуктите на онези стопани, които прилагат в земите си екологични методи на управление.

В България тези програми ще работят чрез Национална агроекологична програма от 2007г.

:: Уеб-сайт на НАТУРА 2000
:: Повече за местата по Струма и Места

 

   

БДЗП-СОФИЯ:: НАЧАЛО
© БДЗП София MMV